Obchodné podmienky


1. Spôsob objednávania

Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na našich stránkach.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.



3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 • V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.



4. Ceny tovaru

Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru vrátane 19% DPH (Daň z Pridanej Hodnoty).
Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň aj ako dodací list a záručný list.



5. Dodacie podmienky

Po záväznej objednávke je maximálna dodacia doba na tovar 14 pracovných dní. Zlučovanie objednávok je vždy prvý deň v pracovnom týždni, tzn. v pondelok!

Príklad: Pokiaľ si objednáte tovar v Utorok 09.06.2009 , 14-dňová dodacia doba je počítana od ďalšieho Pondelka 15.06.2009

Z pravidla vieme tovar doručit aj skôr.Informácie o zakúpení tovaru Vám avšak prídu ihneď na email, taktiež aj pri registrácii na stránku.Môže sa však stať, že napriek našej maximálnej snahe, je Vami zvolený tovar dočasne alebo úplne vypredaný.


6. Termín dodania


Dodacia lehota je najneskôr od 2-3 týždňov po obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný.Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najskoršom termíne. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie.Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.



7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame poštou. Ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji, ktorý slúži zároveň ako dodací list.

8. Poštovné

Zákazník má na výber:

1.
4€ - Úhrada na účet - po zaúčtovaní platby tovar posielame do 15 pracovných dní prostredníctvom slovenskej pošty 1.triedou.
2. 4€ – Dobierka – tovar zaplatíte pri prevzatí, posielame do 15 pracovných dní prostredníctvom slovenskej pošty 1.triedou doporučene

3. 10€ - Zásielka do ČR – Dobierka – tovar zaplatíte pri prevzatí, posielame do 15 pracovných dní prostredníctvom slovenskej pošty 1.triedou doporučene

9. Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť až prevzatím tovaru spotrebiteľom(prevzatí veci na mieste určenom). Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na stránkach www.trendyshop.sk , email info@trendyshop.sk. Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.


10. Zrušenie objednávky

Ak po odoslaní objednávky do 10.00h nasledujúceho dňa zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na email adresu info@trendyshop.sk.


11. Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ ma právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Za každý vrátený tovar Vám zašleme peniaze prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 30 dní v zmysle platného zákona. V prípade ak chcete tovar vrátiť bez udania dôvodu je možné vrátiť iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale, s vysačkami.


12. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená.Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom. V tomto prípade Vám pošleme novú zásielku.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 • Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
 • V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadným. Ak spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu z dôvodu vady výrobku alebo služby, má právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Ochrana osobných údajov
Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.

Záverečné ustanovenia
Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.